Quality Content

 • quality [`kwolItI]
  • jako?a, wysoka jako?a, gatunek, klasa
  • zaleta, cecha, w3asno?a, w3a?ciwo?a, przymiot, warto?a
 • content [`kontent]
  • tre?a, zawarto?a, istota
  • zadowolenie, ukontentowanie

Słownik pojęć szaradziarskich

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Zkalambur

dowcip słowny, dowcipna gra słów oparta na ich podobieństwie dźwiękowym i dwuznacznym, przez to podobieństwo, rozumieniu albo na przekomponowaniu ich formy przez dzielenie, usamodzielnianie członów znaczących, przestawianie, kontaminacje i inne modyfikacje, np. karnawał (kar nawał), szalbierz (szal bierz), antykwariat (antyk wariat); kalambury stanowią popularne tworzywo zadań szaradziarskich;

Do góry


kołówka

odmiana krzyżówki, której diagram posiada kształt koła, a odgadywane wyrazy wpisywane są dośrodkowo oraz po obwodach kół tworzących diagram;

przykład

rozwiązanie

Do góry


kombinatka

ogólna nazwa zadań wielodiagramowych polegających na przenoszeniu liter odgadniętych wyrazów z diagramu do diagramu, według określonej zasady, w celu uzyskania rozwiązania;

Do góry


konsonantka

odmiana krzyżówki, w której zamiast definicji podano w kolejności alfabetycznej wszystkie spółgłoski występujące w wyrazach przeznaczonych do umieszczenia w diagramie; aby uzyskać te wyrazy, do podanych zestawów spółgłosek należy dodać samogłoski i utworzyć rzeczowniki pospolite w mianowniku liczby pojedynczej;

Do góry


krzyżówka
łamigłówka krzyżowa, zagadka krzyżykowa, zagadka słów krzyżowanych,

ogólna nazwa najbardziej rozpowszechnionych, diagramowych zadań szaradziarskich, istniejących w mnogich odmianach i wariantach, polegających na wpisywaniu do diagramu krzyżujących się wyrazów, odgadywanych zazwyczaj na podstawie definicji, pytań lub określonych w inny, wskazany sposób;

Do góry


krzyżówka afiksowa

postać krzyżówki przedłużanej; z wyrazów odgadniętych na podstawie definicji tworzy się przez dodanie afiksów inne wyrazy, wpisywane następnie do diagramu; rodzaj afiksu określa autor zadania, względnie pozostawia tę kwestię domyślności rozwiązującego; warianty: krzyżówka infiksowa, krzyżówka prefiksowa, krzyżówka sufiksowa;

Do góry


krzyżówka akromonogramowa
krzyżówka akromonogramiczna,

odmiana krzyżówki, w której kolejne definicje haseł rozpoczynają się literami kończącymi definicje poprzednie;

Do góry


krzyżówka akronimowa

odmiana krzyżówki, w której do diagramu wpisywane są akronimy - wyrazy utworzone sztucznie z pierwszych liter lub sylab nazwy wielowyrazowej;

Do góry


krzyżówka alfabetyczna
krzyżówka od A do Ż, krzyżówka abecadłowa, krzyżówka 'A-Z', krzyżówka 'A-Ź', krzyżówka 'A-Ż',

odmiana krzyżówki klasycznej, w której: a) wyrazy odgadywane wg definicji zaczynają się kolejnymi literami alfabetu, b) każda definicja rozpoczyna się kolejną literą abecadła, c) odgadywane hasła zaczynają się od litery poprzedzającej definicję; dodatkowo, w nawiasach, po definicji, podawana jest liczba liter odgadywanego hasła; warianty: krzyżówka samogłoskowa - od A do Y i krzyżówka spółgłoskowa - od B do Z;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka alternatywna

alternatka,

Do góry


krzyżówka amerykańska

1. odmiana krzyżówki, w której przy wpisywaniu do diagramu odgadniętych wyrazów należy zlokalizować w nim niesymetrycznie rozmieszczone pola czarne; cyfry w nawiasach, podane na końcach definicji, informują o liczbie martwych pól w rzędzie lub kolumnie; 2. odmiana krzyżówki szczególnie popularna w USA, charakteryzująca się stałymi elementami konstrukcyjnymi: kwadratowym diagramem, symetrycznym rozmieszczeniem pól martwych oraz tym, że każdy wyraz "krzyżuje się" z innymi wyrazami wszystkimi swoimi literami;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka amplifikacyjna

odmiana krzyżówki polegająca na uzupełnianiu brakujących liter w zdaniach lub zwrotach zastępujących definicje (zob. krzyżówka kreskowa) albo wyrazów w tekście (zob. krzyżówka tekstowa); uzupełnione litery albo wyrazy tworzą hasła przeznaczone do umieszczenia w diagramie;

Do góry


krzyżówka anagramowa

anagramówka,

Do góry


krzyżówka analogowa
krzyżówki analogie, krzyżówka odpowiednikowa,

krzyżówki analogie, krzyżówka odpowiednikowa - odmiana krzyżówki, w której tradycyjne definicje zastąpiono dwiema parami jednowyrazowych określeń; poszukiwane hasła, stanowiące dopełnienie drugiego zespołu wyrazów, uzyskuje się przez analogię z parą poprzedzającą, np. samochód - przejazd, samolot - ? (przelot);

Do góry


krzyżówka ananimowa
ananimówka,

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu ananimów - wyrazów powstałych przez odczytanie wspak haseł odgadniętych na podstawie definicji, np. amok - koma, bar - rab;

Do góry


krzyżówka anastrofowa

ciągówka,

Do góry


krzyżówka anasyntezowa
krzyżówka arytmetyczna, krzyżówka matematyczna, kwadratem matematyczny,

odmiana krzyżówki polegająca na umieszczaniu podanych liter w wolnych polach diagramu, tak, aby uzyskać rozwiązanie; każda litera ma przypisaną wartość punktową; kluczem do rozwiązania są sumy lub iloczyny punktów ujawnione na obrzeżach diagramu;

Do góry


krzyżówka antonimowa
antonimówka,

odmiana krzyżówki: 1. jednodiagramowa, polegająca na umieszczaniu w diagramie antonimów wyrazów odgadniętych na podstawie definicji; 2. dwudiagramowa, w której do pierwszego diagramu wpisywane są wyrazy zdefiniowane, do drugiego - ich antonimy;

Do góry


krzyżówka arytmetyczna
arytmograf, arytmokrzyżówka,

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu liter odgadniętych wyrazów klucza pomocniczego w pola oznaczone liczbami, przy czym jednakowym liczbom odpowiadają jednakowe litery; w rzędach i kolumnach diagramu powstają nowe wyrazy tworzące krzyżówkę; początkowe pola wpisywanych wyrazów wskazane są przy pomocy liter albo systemem mapowym (rzędy diagramu oznacza się literami, a kolumny liczbami); zob. krzyżówka anasyntezowa;

Do góry


krzyżówka asocjacyjna

krzyżówka skojarzeniowa,

Do góry


krzyżówka baśka

baśka,

Do góry


krzyżówka biała

stosunkowo rzadko spotykana, ze względu na trudność skomponowania, krzyżówka o diagramie nie zawierającym pól czarnych; im skrzyżowane wyrazy są dłuższe, tym zadanie ambitniejsze i wartościowsze; najczęściej spotykane krzyżówki białe mają formaty diagramów: 4 x 5, 5 x 5, 5 x 4, 4 x 6, 4 x 7;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka bielska

krzyżówka paragramowa,

Do góry


krzyżówka biliterowa

krzyżówka dwuliterowa,

Do góry


krzyżówka bitautogramowa
krzyżówka włocławska,

krzyżówka polegająca na umieszczeniu w diagramie haseł będących bitautogramami;

Do góry


krzyżówka bliźniacza
bliźniak, bliźniaki,

krzyżówka podwójna składająca się z dwu identycznych diagramów; por. bliźniaki syjamskie;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka chełmska

odmiana krzyżówki, w której każdy z odgadywanych wyrazów zawiera tylko jedną samogłoskę;

Do góry


krzyżówka ciąg
królówka, szacholiterówka,

odmiana krzyżówki o diagramie w postaci planszy szachowej; poruszając się po "szachownicy" ruchami króla szachowego - począwszy od pola A1 do pola H1 - należy wpisać odgadnięte wyrazy; istota zadania polega na tym, że po wpisaniu pełnego ciągu wyrazów, automatycznie uzyskuje się ciąg drugi, złożony z identycznych liter wypełniających te same pola, ale o zupełnie odmiennym znaczeniu; wariant: krzyżówka ciąg podwójna = bikrólówka;

Do góry


krzyżówka ciągła

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu odgadniętych wyrazów do diagramu jednym ciągiem, przy czym w rzędy oznaczone liczbami parzystymi wpisuje się wyrazy od strony lewej do prawej, natomiast w rzędy nieparzyste - od strony prawej do lewej; analogicznie postępuje się z wyrazami pionowymi: w kolumny nieparzyste wpisuje się z góry na dół, a w parzyste - z dołu do góry;

Do góry


krzyżówka cyfrowa
krzyżowka liczbowa,

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu w pola diagramu nie liter, ale cyfr; zamiast definicji podane są sumy cyfr, jakie należy wpisać w odpowiednie rzędy i kolumny, przy czym w żadnym członie krzyżówki nie może powtarzać się ta sama cyfra;

Do góry


krzyżówka cytatowa
krzyżówka z cytatami,

krzyżówka o tradycyjnym diagramie; zamiast definicji wyrazów podane są cytaty z określonego dzieła; hasła przeznaczone do umieszczenia w diagramie zakamuflowano w tekście kropkami, kreskami, gwiazdkami itp.; ich odgadnięcie z kontekstu albo odszukanie w oryginale dzieła stanowi zadanie dla rozwiązującego; rozwiązanie uzupełniające może stanowić szyfr złożony z liter umieszczonych w ponumerowanych kratkach diagramu;

Do góry


krzyżówka czasownikowa

odmiana krzyżówki wykorzystującej jako tworzywo czasowniki występujące w rozmaitych formach gramatycznych. Do diagramu wpisywane są hasła - rzeczowniki składające się z zestawów tych czasowników (np. bolą + czka = bolączka) lub z czasownika oraz określonego sufiksa.

Do góry


krzyżówka czterokierunkowa

odmiana krzyżówki przestrzennej; pola diagramu nie przylegają do siebie bezpośrednio, ale są powiązane łącznikami albo narożami wyłącznie w kierunkach wpisywania odgadywanych wyrazów: poziomo, pionowo, prawoskośnie w dół, lewoskośnie w dół; warianty: krzyżówka czterokierunkowa dwuliterowa, krzyżówka czterokierunkowa trójliterowa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka datowa

wariant krzyżówki cyfrowej polegający na wpisywaniu do diagramu dat wydarzeń określonych tekstowo;

Do góry


krzyżówka diakrytyczna
krzyżówka polska, krzyżówka 'spolszczona',

odmiana krzyżówki polegająca na odgadnięciu wyrazów na podstawie definicji, uzupełnieniu w każdym wyrazie jednej litery znakiem diakrytycznym oraz wpisaniu nowo powstałych haseł do diagramu;

Do góry


krzyżówka dopełniana

dopełnianka,

Do góry


krzyżówka dublowana

dubletka,

Do góry


krzyżówka dwuliterowa
krzyżówka biliterowa, biliterówka,

krzyżówka, w której w poszczególne pola diagramu wpisujemy po dwie kolejne litery (zamiast jednej) tworzące wyrazy odgadnięte na podstawie definicji;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka dwuosobowa
krzyżówka 'we dwoje',

odmiana krzyżówki przeznaczona do jednoczesnego rozwiązywania przez dwie osoby; tworzy ją para identycznych diagramów oraz dwa różne zestawy definicji; wyrazy wpisywane do diagramów są homonimami; między rozwiązującymi toczy się rywalizacja o szybkość i bezbłędność rozwiązania;

Do góry


krzyżówka dwuznakowa
krzyżówka z dwuznakami,

odmiana krzyżówki zbudowana z wykorzystaniem wyrazów zawierających dwuznaki: ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz, przy czym dwuznaki te umieszczane są łącznie w oznaczonych polach diagramu; definicje wyrazów podawane są w kolejności przypadkowej;

Do góry


krzyżówka eliminowana

1. Odmiana krzyżówki o dwuetapowym rozwiązywaniu; najpierw z wyrazów odgadniętych na podstawie definicji należy wyeliminować wszystkie litery wchodzące w skład wyrazu-klucza (również odgadniętego według odrębnej definicji); następnie pozostałe po skreśleniu wyrazy lub zestawy liter należy wpisać do diagramu; litery z pól oznaczonych mogą tworzyć dodatkowe rozwiązanie: hasło, myśl, cytat, itp; 2. krzyżówka "słowo ze słowa" wariant krzyżówki eliminowanej, w której zamiast definicji podano wieloliterowe wyrazy; po skreśleniu w nich części liter, z pozostałych, samorzutnie, bez przestawiania powstaną hasła przeznaczone do umieszczenia w diagramie;

Do góry


krzyżówka figuralna

postać graficzna krzyżówki, najczęściej tematycznej, której diagram wkomponowany jest w sylwetkę lub rysunek nawiązujący zazwyczaj do tematu zadania; przykładowo: krzyżówka botaniczna wkomponowana jest w zarys liścia, kwiatu, owocu; zoologiczna - postać dowolnego lub naprowadzającego na ostateczne rozwiązanie zwierzęcia; geograficzna w kontur określonego państwa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka frazeologiczna

wariant krzyżówki skojarzeniowej; wyrazy umieszczane w diagramie stanowią część trwałych, powszechnie używanych związków frazeologicznych, np. jajo Kolumba, królewna Śnieżka, zastawny obiad, krokodyle łzy;

Do góry


krzyżówka homonimowa

1. odmiana krzyżówki polegającej na umieszczaniu w diagramie homonimowych odpowiedników jednowyrazowych definicji; zadanie o charakterze bardziej zabawowym niż szaradziarskim; 2. odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu haseł definiowanych przez pary (trójki, względnie czwórki) określeń;

Do góry


krzyżówka japońska

zadanie polega na wyodrębnieniu ukrytego rysunku poprzez zamalowanie niektórych pól w pustym diagramie; ilość pól w danej grupie oraz ilość grup w wersie lub kolumnie sygnalizują ciągi liczb z lewej strony i u góry diagramu, np. umieszczone w danej kolumnie liczby 5, 2, 1, 3 oznaczają, że owa kolumna zawiera cztery grupy, które składają się odpowiednio z 5, 2, 1, 3 pól do zamalowania; grupy oddzielone są od siebie przez co najmniej jedno puste pole;

Do góry


krzyżówka jednookreśleniowa
krzyżówka 'jedno określenie',

odmiana krzyżówki, w której wszystkie słowa wpisywane do diagramu odgadywane są na podstawie jednej i tej samej definicji; dla ułatwienia w diagramie ujawniono wybraną literę, we wszystkich polach, gdzie ona występuje;

Do góry


krzyżówka jednoznacznikowa

odmiana krzyżówki, w której wpisywane do diagramu wyrazy są jednoznacznikami jednowyrazowych definicji; por. krzyżówka równoznacznikowa;

Do góry


krzyżówka jolka

jolka,

Do góry


krzyżówka jolka akumulowana

wariant krzyżówki jolki wylansowany na początku lat 90. przez weekendowe wydania Gazety Wyborczej; rozwiązaniem jolki akumulowanej jest tekst powstały po ułożeniu według kolejności liter z ponumerowanych pól diagramów wszystkich (czterech albo pięciu) jolek opublikowanych w danym miesiącu;

Do góry


krzyżówka kalamburowa

odmiana krzyżówki polegającej na wpisywaniu do diagramu haseł - rozwiązań kalamburów zastępujących definicje;

Do góry


krzyżówka kamuflażowa

1. odmiana krzyżówki o zwykłym diagramie, w której zamiast definicji podane są zdania zawierające sprytnie ukryte, zakamuflowane wyrazy, przeznaczone do wpisywania; inna nazwa: krzyżówka tekstowa; 2. krzyżówka, w której każdy odgadnięty wyraz, wpisany do diagramu łączy pola o numerach wymienionych obok w definicji; 3. krzyżówka, w której w wyrazach odgadniętych na podstawie definicji ukryte są inne wyrazy przeznaczone do umieszczenia w diagramie;

Do góry


krzyżówka karuzelowa

odmiana krzyżówki polegająca na karuzelowym odczytaniu wyrazów odgadniętych według definicji, a następnie wpisaniu nowo powstałych wyrazów do diagramu;

Do góry


krzyżówka kaskadowa
krzyżówka kaskada, kaskada,

odmiana krzyżówki złożonej z jednego diagramu oraz dwu zestawów definicji haseł: łatwiejszego i trudniejszego; wersję definicji, a zatem i stopień trudności zadania, wybiera sobie rozwiązujący;

Do góry


krzyżówka klasyczna
krzyżówka zwykła,

najbardziej rozpowszechniona odmiana krzyżówki o diagramie posiadającym symetryczne rozmieszczenie pól białych i czarnych (inaczej zwanych martwymi), względnie linii (przerywników) rozdzielających wpisywane wyrazy; zasada powyższa zapewnia estetykę zadania, ale poważnie ogranicza inwencję twórcy;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka kodowana
krzyżówka kodówka, kodówka, krzyżówka z kodem,

odmiana krzyżówki, której hasła zaszyfrowano w postaci układu rozmaitych znaków graficznych, natomiast odczytanie odbywa się przy pomocy podanego systemu dekodującego;

Do góry


krzyżówka kolankowa

odmiana krzyżówki, w której wyrazy odgadnięte na podstawie definicji wpisywane są do diagramu w sposób łamany, na wzór kolanek;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka Koła Fortuny

krzyżówka skonstruowana wg pomysłu twórców telewizyjnego turnieju Koło Fortuny; w diagramie krzyżówki ujawniono pewne litery każdego hasła; zamiast definicji podano kategorię, do jakiej należy dany wyraz, np.: rzecz, osoba, tytuł, cytat, miejsce;

Do góry


krzyżówka kołowa

odmiana krzyżówki o zwykłym (nie kolistym) diagramie, do którego wpisywane są wyrazy odczytywane kołowo z wyrazów odgadniętych na podstawie definicji; wariant: krzyżówka kołowo-karuzelowa; por. krzyżówka karuzelowa; zob. też kołówka;

Do góry


krzyżówka kołowo-karuzelowa

kombinacja krzyżówki kołowej i krzyżówki karuzelowej; do zwykłego (nie kołowego) diagramu wpisywane są wyrazy odczytane kołowo lub karuzelowo z wyrazów odgadniętych na podstawie definicji;

Do góry


krzyżówka kombinatka

kombinatka,

Do góry


krzyżówka kombinowana

1. kombi-krzyżówka, odmiana krzyżówki, w której wyrazy odgadnięte na podstawie definicji umieszczane są w diagramie w sposób kombinowany czyli poziomo, pionowo i po trasie łamanej, wskazanej przez autora zadania; 2. odmiana krzyżówki wymagająca wpisywania w pola diagramu zmiennych ilości liter odgadywanych wyrazów: na przemian po jednej i po dwie litery, po jednej i po trzy litery, po dwie i po trzy litery; dopuszczalne są inne kombinacje ilości liter; dla uniknięcia pomyłek pola przeznaczone do wpisywania identycznych liczebnie grup literowych powinny być precyzyjnie i odmiennie oznakowane, np. przez podwójne obramowanie czy podkreślenie; 3. odmiana krzyżówki, w której według narzuconej zasady kombinacyjnej z wyrazów odgadniętych na podstawie definicji, tworzone są wyrazy umieszczane w diagramie;

Do góry


krzyżówka konsonantyczna

konsonantka,

Do góry


krzyżówka kotylionowa
krzyżówka 'kotyliony', 'kotyliony', krzyżówka kotylionówka, kotylionówka,

odmiana krzyżówki wylansowana przez miesięcznik Sam na Sam; każdy wyraz poziomy ma swoją "parę" o identycznej literze początkowej wśród wyrazów pionowych; każda dwójka wyrazów "parzystych" oznaczona jest w opisie identycznymi liczbami, natomiast w diagramie takimi samymi znakami graficznymi - "kotylionami"; Który kotylion odpowiada danemu numerowi definicji ustala rozwiązujący i odpowiednio do tego dokonuje wpisu haseł do diagramu;

Do góry


krzyżówka kreskowa
krzyżówka kreskówka, kreskówka,

wariant krzyżówki amplifikacyjnej zawierającej zamiast definicji zwroty lub zdania z opuszczonymi niektórymi literami, zastąpionymi przez kreski; uzupełnione litery składają się na wyrazy przeznaczone do ulokowania w diagramie;

Do góry


krzyżówka kubiczna
krzyżówka prostopadłościenna, krzyżówka przestrzenna, krzyżówka niby-przestrzenna, krzyżówka quasi-przestrzenna, stereokrzyżówka,

odmiana krzyżówki, w której odgadywane wyrazy wpisywane są do diagramu w trzech kierunkach: poziomo, pionowo i 'w głąb', co wywołuje iluzję przestrzenności;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka kwizowa

odmiana krzyżówki klasycznej, wymagająca wpisywania do diagramu haseł odgadywanych nie na podstawie definicji, ale odpowiednio sformułowanych pytań;

Do góry


krzyżówka labiryntowa
krzyżówka labirynt, labirynt,

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu odgadywanych wyrazów, przy czym początkowe i ostatnie pole danego wyrazu jest oznaczone, a zadaniem rozwiązującego jest ustalenie trasy wpisu; postulat dobrej krzyżówki labiryntowej: każda litera powinna być użyta w co najmniej dwóch wyrazach; wariant: krzyżówka labiryntowa szyfr;

Do góry


krzyżówka lipogramowa

odmiana krzyżówki, w której w wyrazach wpisywanych do diagramu, a czasami również w ich określeniach brakuje pewnej litery lub kilku wybranych przez autora liter; dodatkowe zadanie polega na znalezieniu tych liter i ewentualnie na złożeniu z nich hasła-rozwiązania uzupełniającego; kombinacja: krzyżówka lipotautogramowa;

Do góry


krzyżówka literowa
krzyżówka literówka, literówka,

1. odmiana krzyżówki, skomponowana ze ściśle określonej liczby liter alfabetu, np. pięciu, siedmiu, dziewięciu; pozostałe litery alfabetu nie wchodzą w skład haseł; uzupełniającym rozwiązaniem może być np. anagram powstały z użytych liter; 2. logokrzyżówka, odmiana krzyżówki, w której litery znajdujące się w wyróżnionej graficznie kolumnie bądź rzędzie (na wzór logogryfu), tworzą dodatkowe rozwiązanie; zadanie rzadkie, trudne do ułożenia;

Do góry


krzyżówka lubelska

odmiana krzyżówki polegająca na dwojakim wpisywaniu do diagramu wyrazów odgadywanych według definicji; w najpopularniejszych wariantach część wyrazów wpisuje się pionowo, część natomiast w sposób łamany: pierwszy człon wyrazu poziomo, drugi pionowo, przy czym trasę wpisu wyznaczają przerywane linie w diagramie; w niektórych krzyżówkach lubelskich połowa wyrazów wpisywana jest w sposób łamany zgodnie z regułą: człon początkowy - pionowo, człon końcowy - poziomo, natomiast druga połowa wyrazów, w myśl reguły odwrotnej (początek - poziomo, zakończenie - pionowo);

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka łamana
krzyżówka łamanka, łamaniec, łamanka,

odmiana krzyżówki, w której wyrazy odgadnięte na podstawie definicji wpisywane są do diagramu według wyznaczonych linii łamanych, część wyrazu pionowo, część poziomo albo odwrotnie, przy czym wyrazy te nie krzyżują się; wariant: krzyżówka łamana sylabowa;

Do góry


krzyżówka magiczna

krzyżówka o symetrycznym diagramie oraz identycznych wyrazach poziomych i pionowych; im dłuższe są wyrazy, z których zbudowano krzyżówkę magiczną, tym zadanie szaradziarsko atrakcyjniejsze; niekiedy dodatkowym rozwiązaniem jest wyraz odczytany po przekątnej diagramu; warianty: krzyżówka magiczna klasyczna, krzyżówka magiczna biała (kwadrat magiczny), krzyżówka magiczna mozaikowa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka metagramowa

psotka,

Do góry


krzyżówka metamorficzna

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu wyrazów ułożonych z wszystkich liter wyrazu odgadniętego na podstawie definicji, przy czym wolno parokrotnie użyć niektórych liter, nie wolno natomiast dodawać innych; 2. odmiana krzyżówki dwudiagramowej: po rozwiązaniu krzyżówki z lewego diagramu należy przenieść wszystkie litery do diagramu prawego, zgodnie z podanymi oznaczeniami cyfrowymi, tak aby powstała nowa krzyżówka, np. tematyczna;

Do góry


krzyżówka miodowa

mniej popularna nazwa krzyżówki trójkierunkowej, której diagram przypomina wyglądem plaster miodu;

Do góry


krzyżówka morseada

odmiana krzyżówki, w której po wpisaniu do diagramu wyrazów odgadniętych na podstawie definicji należy zmienić ich litery: samogłoski na kreski, spółgłoski na kropki, by następnie z uzyskanego tym sposobem kodu Morse'a, odczytać rozwiązanie;

Do góry


krzyżówka mozaikowa

odmiana krzyżówki o diagramie z wszystkimi polami kwadratowymi podzielonymi przekątnymi na dwie trójkątne połówki; w każdym polu kwadratowym umieszczane są dwie litery (po jednej w trójkącie), przy czym ich wzajemny układ zależy od lewoskośnego albo prawoskośnego przebiegu przekątnej; całe zadanie sprawia wrażenie mozaiki;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka nakładana
nakładanka,

odmiana krzyżówki, w której odgadywane wyrazy członami nakładają się na siebie w sposób uwidoczniony na diagramie;

Do góry


krzyżówka nie tylko rzeczowniki

odmiana krzyżówki spopularyzowana przez miesięcznik Sam na Sam; do diagramu wpisywane są hasła będące różnymi częściami mowy;

Do góry


krzyżówka od A do Z

krzyżówka alfabetyczna,

Do góry


krzyżówka odcinkowa
krzyżówka na raty,

odmiana krzyżówki polegająca na drukowaniu zadania częściami; w kolejnych numerach pisma ukazują się fragmenty diagramu oraz część określeń; dodatkową atrakcją dla osoby rozwiązującej jest możliwość wcześniejszego zrekonstruowania całego diagramu;

Do góry


krzyżówka odśrodkowa
odśrodkówka,

odmiana krzyżówki sylabowej złożona zazwyczaj z kilku zachodzących na siebie diagramów kwadratowych o boku 3 x 3, do których wyrazy wpisywane są począwszy od środkowego pola każdego kwadratu;

Do góry


krzyżówka osiowa
osiówka,

odmiana krzyżówki, wymagająca wpisywania odgadniętych wyrazów do diagramu kolejno wzdłuż czterech osi prostopadłych parami względem siebie: 1. prawoskośnie w dół, 2. poziomo z lewa w prawo, 3. lewoskośnie w dół, 4. pionowo z góry na dół; wszystkie wyrazy mają środkową literę lub sylabę wspólną;

Do góry


krzyżówka ośmiokierunkowa

wariant krzyżówki różnokierunkowej (wielokierunkowej), w której wyrazy odgadnięte na podstawie definicji wpisuje się do diagramu w 8 kierunkach: poziomo, pionowo i ukośnie, w lewo lub w prawo, wprost lub wspak, przy czym wyrazy mogą się nie tylko krzyżować, ale nawet nakładać na siebie; początek wpisu wyrazów oznaczony; kierunek do odgadnięcia; zadanie łatwe w rozwiązaniu, ale niezwykle trudne do skomponowania jako swego rodzaju majstersztyk;

Do góry


krzyżówka palindromowa

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu palindromów czyli wyrazów mających jednakowe brzmienie przy odczytywaniu wprost i wspak, np. anilina, potop, rotor, towot;

Do góry


krzyżówka panoramiczna

zyskująca coraz szerszą popularność odmiana krzyżówki, w której definicje haseł umieszczane są na obrzeżach i polach martwych diagramu, natomiast pozycję i kierunek wpisywania wskazują strzałki; w wypadku ulokowania dwóch lub trzech definicji w jednym polu martwym rozdziela się to pole na części; definicje słowne mogą zastępować rysunki, symbole, fotografie przedmiotów, zwierząt, roślin, ludzi; zaletą krzyżówki panoramicznej jest łatwość odnajdowania miejsca wpisu haseł, wadą - konieczność używania wielu wyrazów krótkich; warianty: krzyżówka panoramiczna rysunkowa, krzyżówka panoramiczna z hasłem, a także wielorakie adaptacje do wariantu panoramicznego krzyżówek zwyczajnych: panoramiczna jolka, panoramiczna od A do Z, panoramiczna bez strzałek, panoramiczna swatka, etc.

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka paragramowa
paragramówka, krzyżówka bielska, krzyżówka zamojska,

odmiana krzyżówki polegającej na wpisywaniu do diagramu paragramów wyrazów odgadniętych na podstawie definicji; aby otrzymać poszukiwany paragram, należy w odgadniętym wyrazie wymienić jedną literę, najczęściej podaną obok w nawiasie, tak, aby bez przestawiania liter uzyskać wyraz o innym znaczeniu;

Do góry


krzyżówka pentanimowa

odmiana krzyżówki o dwuetapowym rozwiązywaniu; najpierw pierwotny diagram krzyżówki należy wypełnić kamieniami pentonima, w których każde pole ma oznaczenie liczbowe, a pewne pola również poziome lub pionowe oznakowania pól martwych; dla ułatwienia w diagramie podana jest lokalizacja jednego bądź dwu kamieni; następnie do powstałego w ten sposób diagramu wtórnego wpisywane są wyrazy odgadnięte według definicji; rozwiązaniem końcowym albo dodatkowym jest tekst odczytany po uporządkowaniu wszystkich liter według ich oznaczeń liczbowych;

Do góry


krzyżówka pętelkowa

odmiana krzyżówki, w której wpisywane do diagramu wyrazy niezależnie od powiązania z wyrazami sąsiednimi, krzyżują się same ze sobą w sposób łamany pętelkowo, czyli tak, że co najmniej jedna litera tego wyrazu nakłada się na drugą, identyczną; przykładową trasę wpisywania wyznacza linia łamana przerywana, łącząca pola przeznaczone na litery pierwszego wyrazu;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka pitagorejska
krzyżówka pitagoriada, pitagoriada,

odmiana krzyżówki o trójczłonowym diagramie składającym się z kwadratów zbudowanych na planie trójkąta o bokach 5 x 4 x 3, a więc spełniającego twierdzenia Pitagorasa: a2 + b2 = c2; z liter krzyżówki "5 x 5" korzystając z podanych określeń należy zbudować krzyżówki "4 x 4" oraz "3 x 3"; w wariantach litery umieszczone na oznaczonych (lewoskośnych albo prawoskośnych) przekątnych kwadratów, tworzą rozwiązanie zasadnicze albo dodatkowe;

Do góry


krzyżówka plus-minus

odmiana krzyżówki polegająca na tym, że do każdego odgadniętego wyrazu należy dodać lub odjąć literę, a powstałe w ten sposób nowe słowo wpisać do diagramu; zob. krzyżówka anagramowa;

Do góry


krzyżówka podstawowa

kategoria krzyżówek w quality content nie uwzględniająca dodatkowych kryteriów funkcjonalnych (np. rozwiązania z liter lub w diagram) oraz kryteriów wizualnych (np. określony kształt, rodzaj krzyżówki);

Do góry


krzyżówka podwójna
bikrzyżówka, krzyżówka dubeltowa,

krzyżówka dwudiagramowa, składająca się z pary identycznych diagramów, do których wpisywane są pary wyrazów odgadniętych: 1) na podstawie wspólnej definicji albo 2) na podstawie pary definicji; ustalenie diagramu, do którego należy wpisać dany wyraz pozostawiono domyślności rozwiązującego; w wariantach litery z oznaczonych kratek obu diagramów czytane kolejno lub według ustalonego klucza dają dwa teksty rozwiązania dodatkowego albo jeden wspólny; zob. alternatka;

Do góry


krzyżówka polska

odmiana krzyżówki zbudowana w ten sposób, że litery wypisywanych wyrazów umieszczone na przekątnych diagramów są zarazem pierwszymi albo ostatnimi literami wyrazów poziomych i pionowych;

Do góry


krzyżówka potrójna
krzyżówka trypletowa, trikrzyżówka, tryplet, trypletka,

krzyżówka o trzech identycznych diagramach, do których wpisywane są trójki wyrazów odgadnięte na podstawie wspólnej definicji, albo na podstawie trzech różnych definicji; warianty: 1. w nawiasach podano pierwsze litery wyrazów przeznaczonych do umieszczenia odpowiednio w pierwszym, drugim czy trzecim diagramie; 2. diagram, do którego należy wpisać wybrany wyraz określa rozwiązujący; por. krzyżówka synonimowa;

Do góry


krzyżówka poznańska

odmiana krzyżówki przestrzennej o diagramie stanowiącym efekt pomysłowości autora i wymagającym każdorazowo precyzyjnego określenia zasady wpisywania wyrazów odgadywanych na podstawie definicji;

Do góry


krzyżówka półoznaczona

odmiana krzyżówki, w której: 1. wyrazy poziome mają oznaczone pozycje wpisu do diagramu, natomiast miejsce wpisania haseł pionowych ustala rozwiązujący; 2. po definicjach wyrazów podaje się w nawiasach wybrane dwie, trzy, cztery litery poszukiwanego wyrazu np: mózg elektronowy (kmp) = komputer; zadanie przeznaczone dla początkujących krzyżówkowiczów;

Do góry


krzyżówka premiowana
krzyżówka wartościowana,

wariant krzyżówki syntetycznej, przeznaczonej do samodzielnego ułożenia; podana jest wartość liczbowa poszczególnych liter; zadaniem rozwiązującego jest osiągnięcie jak największej sumy wartości liczbowych liter użytych do ułożenia wyrazów umieszczonych w diagramie;

Do góry


krzyżówka przedłużana

szkotka,

Do góry


krzyżówka przekładana
krzyżówka przekładaniec, przekładaniec,

odmiana krzyżówki wylansowana przez miesięcznik Rebus; zamiast tradycyjnych definicji dla każdej pary słów wpisywanych do diagramu podano "określenie" złożone z przekładanych we właściwej kolejności liter tworzących te wyrazy; ustalenie, które litery wchodzą w skład danego wyrazu jest powinnością rozwiązującego;

Do góry


krzyżówka przerywnikowa
krzyżówka niby-biała,

odmiana krzyżówki nowoczesnej, w której koniec wyrazu wpisanego do diagramu zaznaczony jest nie martwym (czarnym) polem, ale pogrubioną kreską albo wężykiem; zaleta pomysłu: ułatwienie pracy autorowi, wada: nie dająca się zgubić asymetria diagramu;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka rebusowa
krzyżówka z rebusem, krzyżówka z rebusami, rebusokrzyżówka,

kombinacja krzyżówki i rebusów; do diagramu krzyżówki wpisywane są jednowyrazowe hasła - rozwiązania rebusów, zastępujących wszystkie albo część definicji tekstowych;

Do góry


krzyżówka reklamowa

wariant krzyżówki tworzony wyłącznie w celu odpłatnego promowania możliwości wytwórczych, handlowych lub usługowych określonej firmy; rozwiązaniem zadania jest slogan reklamowy, a ozdobnikiem graficznym logo zleceniodawcy;

Do góry


krzyżówka retromagiczna

odmiana krzyżówki magicznej, w której odgadywane wyrazy wpisywane są w 4 kierunkach: poczynając od lewego górnego pola diagramu 1) poziomo w prawo i 2) pionowo w dół; poczynając od dolnego prawego rogu diagramu 3) poziomo w lewo oraz 4) pionowo w górę;

Do góry


krzyżówka równoznacznikowa

krzyżówka słowo za słowo,

Do góry


krzyżówka różnokierunkowa
krzyżówka wielokierunkowa,

ogólna nazwa krzyżówek przestrzennych, w których wyrazy odgadywane na podstawie definicji wpisywane są do diagramu w wielu: trzech, czterech, maksymalnie ośmiu kierunkach; zob. krzyżówka trójkierunkowa, krzyżówka czterokierunkowa, krzyżówka ośmiokierunkowa; por. krzyżówka przestrzenna, krzyżówka wielokierunkowa;

Do góry


krzyżówka rysunkowa
krzyżówka ilustrowana, krzyżówka obrazkowa,

odmiana krzyżówki bez definicji tekstowych, zastąpionych w całości lub w części rysunkami. Pozycję wpisu wyrazu do diagramu wyznacza numer rysunku

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka samogłoskowa
krzyżówka "A-Y", krzyżówka od A do Y,

odmiana krzyżówki, w której wyrazy wpisywane do diagramu zaczynają się samogłoskami, takimi samymi jakie poprzedzają albo rozpoczynają ich definicje; w nawiasach umieszczane są liczby wskazujące na ilość liter w hasłach; miejsce wpisu ustala rozwiązujący;

Do góry


krzyżówka samosia

samosia,

Do góry


krzyżówka schodkowa

odmiana krzyżówki o diagramie prostokątnym; wyrazy odgadnięte na podstaiwe definicji wpisywane są do diagramu schodkowo wzdłuż osi pionowej, tak, by człon wyrazu poprzedniego nakładał się schodkowo na drugą część wyrazu następnego;

Do góry


krzyżówka siedlecka

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu części wyrazów poziomo, natomiast pozostałej części - zygzakowato: z góry na dół; sposób wpisywania musi być precyzyjnie ujawniony w diagramie, w którym rzędy parzyste są przesunięte o pół pola w prawo lub w lewo względem rzędów nieparzystych; wariant: krzyżówka siedlecka od A do Ż;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka składana
składanka,

odmiana krzyżówki zbudowana z haseł składających się z dwóch członów, stanowiących przed połączeniem samodzielne wyrazy; suma numerów definicji poszczególnych członów każdego wyrazu powstałego przez ich zespolenie - co jest zadaniem rozwiązującego - wskazuje miejsce wstawienia tego wyrazu do diagramu;

Do góry


krzyżówka skojarzeniowa
skojarzeniówka, asocjatka,

odmiana krzyżówki, w której: 1. każda definicja zawiera dwu- albo trójskładnikowe określenia jednowyrazowe; w diagramie umieszczane są hasła kojarzone z podanymi terminami, np. - jarmarki, Stendhal, Kodak = kolor; - lobby, presja, akcent = nacisk; 2. wyrazy wpisywane do diagramu odgadywane są nie tyle na podstawie definicji, co sposobu ich formułowania zawierającego pewne wyróżniki nazwy, prowadzące do pożądanych skojarzeń, np. - składNik powietrza = azot (N), - skL4ep = apteka..

Do góry


krzyżówka skrętna
krzyżówka skrętka, skrętka,

odmiana krzyżówki o diagramie zbudowanym z pola układającego się w zawijasy, skręty, serpentyny;

Do góry


krzyżówka słowo za słowo

odmiana krzyżówki wymagająca wpisywania do diagramu równoznaczników jednowyrazowych definicji;

Do góry


krzyżówka spiralna
spiralokrzyżówka,

odmiana krzyżówki o diagramie okrągłym, w którym wyrazy wpisywane są po linii spiralnej oraz dośrodkowo;

Do góry


krzyżówka sufler
krzyżówka suflerka, krzyżówka 'z suflerem',

odmiana krzyżówki, w której odgadywane hasła zaczynają się od litery poprzedzającej definicję względnie od litery zapoczątkowującej definicję;

Do góry


krzyżówka swatka

swatka,

Do góry


krzyżówka syjamska

bliźniaki syjamskie,

Do góry


krzyżówka sylabowa

odmiana krzyżówki polegająca na wstawianiu w pola diagramu sylab tworzących poszukiwane wyrazy;

Do góry


krzyżówka szyfr
szyfrokrzyżówka,

udoskonalona forma krzyżówki szyfrowanej, w której wszystkie białe pola diagramu posiadają oznaczenia cyfrowe, a zaszyfrowane rozwiązanie (myśl, cytat, slogan), zawiera tyle liter, ile jest pól diagramu; zadanie ambitne, trudne do skomponowania;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka szyfronetka

odmiana krzyżówki, w której na zewnątrz diagramu umieszczono jako diagram pomocniczy: a) kolumnę i rząd, b) dwie kolumny boczne i rząd górny albo c) dwie kolumny i dwa rzędy (z każdej strony diagramu), pustych pól, przeznaczonych na hasło rozwiązania; rozwiązanie tworzą litery z oznaczonych strzałkami pól diagramu właściwego, przeniesione zgodnie z kierunkiem strzałek na zewnątrz, do diagramu pomocniczego;

Do góry


krzyżówka szyfrowana

odmiana krzyżówki, w której diagram w części pól białych posiada oznaczenia cyfrowe; po wpisaniu do diagramu wyrazów odgadniętych na podstawie definicji, litery występujące w polach ponumerowanych, zestawione kolejno tworzą hasło rozwiązania;

Do góry


krzyżówka tautogramowa

wszystkie wpisywane do diagramu wyrazy zaczynają się od tej samej litery; kombinacja: krzyżówka lipotautogramowa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka tautonimowa
krzyżówka jąkałka,

odmiana krzyżówki polegająca na umieszczaniu w diagramie haseł-tautonimów czyli wyrazów złożonych z dwóch identycznych członów;

Do góry


krzyżówka tekstowa
krzyżówka tekstówka, tekstówka,

1. wariant krzyżówki amplifikacyjnej, w której zamiast definicji podano wybrany tekst, a w nim pod postacią układów kresek, kropek, gwiazdek, itp. zaszyfrowano wyrazy - hasła przeznaczone do umieszczenia w diagramie; 2. odmiana krzyżówki w formie krótkiego opowiadania, zawierającego w tekście liczby, skrywające hasła przeznaczone do odgadnięcia i wpisania w diagram; zob. krzyżówka kamuflażowa;

Do góry


krzyżówka teletautogramowa

odmiana krzyżówki wykorzystującej jako tworzywo teletautogramy - wyrazy zakończone tą samą literą;

Do góry


krzyżówka tematyczna
krzyżówka jednotematyczna, krzyżówka monotematyczna,

odmiana krzyżówki, w której wszystkie lub większość definicji oraz odgadywanych na ich podstawie haseł dotyczy wybranej dziedziny wiedzy; najczęściej spotykane krzyżówki tematyczne: antyczna, botaniczna, chemiczna, filmowa, geograficzna, historyczna, literacka, medyczna, muzyczna, polityczna, sportowa, zoologiczna;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka trójkątna

graficzna postać krzyżówki charakteryzująca się diagramem o zarysie trójkątnym, spotykanym m.in. w trójkącie lubelskim, krzyżówki piramidalnej;

Do góry


krzyżówka ukośnikowa

ukośnik,

Do góry


krzyżówka uzupełniana
krzyżówka uzupełnianka, uzupełnianka,

1. odmiana krzyżówki, w której przed każdym wyrazem odgadniętym na podstawie definicji należy umieścić pewną (wskazaną w nawiasie) ilość liter, po to, by bez przestawiania ich powstały nowe wyrazy, przeznaczone do umieszczenia w diagramie; 2. odmiana krzyżówki z definicjami w formie szczątkowej, w postaci zestawów wyrazów bez początków i końcówek; rozwiązujący najpierw uzupełnia definicje, potem odgaduje zdefiniowane hasła;

Do góry


krzyżówka wariantowa
wariantówka,

odmiana krzyżówki, w której hasła wpisywane do diagramu odgadywane są na podstawie dwu-, albo trójwariantowych definicji; trafny wybór właściwego wariantu definicji jest warunkiem rozwiązania zadania;

Do góry


krzyżówka wężówka
wężówka, wąż,

wariant krzyżówki anastrofowej, w której część wyrazów wpisywana jest do diagramu ciągiem - zachodzące na siebie jedną lub dwiema literami - w następujących po sobie kolumnach: pionowo w dół i pionowo do góry (wężowato), natomiast druga część wyrazów pionowo z góry na dół, pokrywając się z członami haseł już wpisanych; w innym wariancie część wyrazów wpisywana jest wężykowato w poziomie, od strony lewej diagramu do prawej i odwrotnie, natomiast druga część wyrazów w pionie albo w poziomie; ideałem w zadaniu tego rodzaju jest wężykowate połączenie wyrazów tak w poziomie, jak i w pionie; istnieje wariant krzyżówki wężówki dwuliterowej: biwężokrzyżówka;

Do góry


krzyżówka wiązana

wariant krzyżówki anastrofowej, w której ostatnia litera wyrazu, wpisywanego poziomo albo pionowo (nie wężowato) jest zarazem pierwszą literą wyrazu następnego;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka widełkowa

odmiana krzyżówki polegającej na widełkowym wpisywaniu do diagramu wyrazów odgadywanych na podstawie definicji; marszrutę wpisywania pokazuje linia przerywana; początkowe i końcowe części haseł następujących po sobie pokrywają się;

Do góry


krzyżówka wirowa

wirówka,

Do góry


krzyżówka włoska

odmiana krzyżówki o diagramie - opisanym literami na lewym oraz górnym marginesie - pozbawionym oznaczeń pól początkowych oraz pól czarnych; ich lokalizacja należy do rozwiązującego; podane są definicje wyrazów w każdym rzędzie i w każdej kolumnie, a umieszczone obok cyfry podają liczbę czarnych pól rozdzielających wyrazy w diagramie, odpowiednio w poziomie i w pionie; wymóg konstrukcyjny: czarne pola powinny być rozmieszczone symetrycznie;

Do góry


krzyżówka wspakowa
krzyżówka 'wprost-wspak', krzyżówka 'z hakiem',

odmiana krzyżówki, w której wszystkie lub tylko pewna część wyrazów wpisywana jest do diagramu wspakowo; wyrazy te ustala samodzielnie rozwiązujący;

Do góry


krzyżówka z cieniem

krzyżówka, w której diagram rzuca cień stwarzając wrażenie głębi;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z hasłem

krzyżówka, której rozwiązaniem jest hasło (myśl, cytat, sentencja, slogan itp.) uzyskane po kolejnym odczytaniu liter wpisanych w pola diagramu oznakowane graficznie (tzw. rozwiązanie w diagram), albo po uporządkowaniu liter z pól ponumerowanych (rozwiązanie z liter);

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z kleksem

krzyżówka, w której wybrane pola mają nadane tło tak, by w części diagramu był widoczny określony kształt (tzw. kleks); najczęściej stosowane są kleksy w kształcie plam lub nawiązujące do tematu, hasła, rozwiązania krzyżówki;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z oknem

krzyżówka, w której kompozycja diagramu uwzględnia puste miejsce lub miejsca (tzw. okna) możliwe do zaaranżowania elementami graficznymi związanymi np. tematycznie z krzyżówką albo prezentującymi elementy identyfikacyjne, produkty reklamodawcy; zob. również krzyżówka reklamowa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z przymrużeniem oka

krzyżówka żartobliwa,

Do góry


krzyżówka z rozwiązaniem w diagram

krzyżówka, której rozwiązaniem jest hasło (myśl, cytat, sentencja, slogan itp.) uzyskane po kolejnym odczytaniu liter wpisanych w pola diagramu oznakowane graficznie;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z rozwiązaniem z liter

krzyżówka, której rozwiązaniem jest hasło (myśl, cytat, sentencja, slogan itp.) uzyskane po uporządkowaniu liter z ponumerowanych pól diagramu;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z szaradą

zadanie stanowiące połączenie krzyżówki z szaradą; do diagramu wpisywane są wyrazy odgadywane na podstawie definicji, w których treść wkomponowano człony szarady klasycznej albo anagramowej tematycznie nawiązującej do krzyżówki; rozwiązanie szarady stanowi główne albo uzupełniające rozwiązanie całego zadania;

Do góry


krzyżówka zwyczajna

postać krzyżówki różniąca się od krzyżówki klasycznej niesymetrycznym rozmieszczeniem pól białych i czarnych diagramu;

Do góry


krzyżówka żartobliwa

odmiana krzyżówki o definicjach haseł sformułowanych w sposób żartobliwy, humorystyczny, np. krzyżówka "z chochlikiem", krzyżówka psotka, krzyżówka "z przymrużeniem oka", krzyżówka wesołka, krzyżówka "na wesoło", krzyżówka figlarka, krzyżówka zezem, krzyżówka zezula, zezula, krzyżówka z uśmiechem, krzyżówka pół żartem-pół serio;

Do góry

Źródło:
Barbara i Adam Kazimierz Podgórscy: "Leksykon terminów szaradziarskich i pokrewnych"
Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA
 • wydawnictwa
 • agencje
 • firma

Czy wiesz, że...

Przez lata najpopularniejszą krzyżówką w Polsce była ta publikowana w 'Przekroju'. Krzyżówka 'z kociakiem' autorstwa Joanny Kalkowskiej zaskakiwała czytelników niekonwencjonalnymi hasłami tworzonymi przez autorkę na podstawie swobodnych, często zaskakujących skojarzeń.

czytaj następne

Biuletyn

Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn informacyjny zostaw nam swój e-mail

Regulamin

subskrybcja


Krzyżówki on-line

Zobacz jak content krzyżówkowy można wykorzystać w zabawach interaktywnych.

więcej
Ta strona u?ywa cookie, w celu zbierania anonimowych statystyk. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgode na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. U?ywaj?c ciasteczek w ten sposób nigdy nie identyfikujemy to?samo?ci u?ytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Wiecej...